બીટીએસ નવો લોગો કેપ

** સ્ટોર્સમાં સમજાય નહીં **

શું તમે ફક્ત નવા બીટીએસ લોગોને પસંદ નથી કરતા? તે રજૂ કરે છે કે તેઓ એક કુટુંબ અને એઆરએમવાય છે. 

તમે તમારી કેપ પર બી.ટી.એસ. લોગો અથવા સભ્ય નામો વચ્ચેની પસંદગી કરી શકો છો.

આજે બીટીએસ પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ બતાવો અને તમારી અદ્ભુત કેપ મેળવો!

જસ્ટ પર ક્લિક કરો હમણાં ખરીદી લો! બટન

આજે અમારો મોબાઇલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો!

તેને ગૂગલ પ્લે પર મેળવો

સંબંધિત વસ્તુઓ